پلن اقتصادی EC 1

50 هزار تومان / ماهانه
500 هزار تومان / سالانه

پلن اقتصادی EC 2

70 هزار تومان / ماهانه
700 هزار تومان / سالانه

پلن اقتصادی EC 3

100 هزار تومان / ماهانه
یک میلیون تومان / سالانه

پلن اقتصادی EC 4

150 هزار تومان / ماهانه
1.500 هزار تومان / سالانه