پلن وردپرسWP 1

100هزار تومان / ماهانه
یک میلیون تومان / سالانه

پلن وردپرس WP 2

150 هزار تومان / ماهانه
1.500 هزار تومان / سالانه

پلن وردپرس WP 3

200 هزار تومان / ماهانه
2 میلیون تومان / سالانه

پلن وردپرس WP 4

300 هزار تومان / ماهانه
3 میلیون تومان / سالانه